Copyright © 2017 Luyaert design. Alle rechten voorbehouden.

Arendlaan 9, 5022 AS Tilburg - T: 06-14812759 - KVK 18078607 - E: suzannasstudio@kpnmail.nl

Home Perm. Make-Up Tatoeage verw. Schoonheids beh. Wimper Perm. Prijzen Massage Aanbiedingen Arrangementen Links Contact

Algemene voorwaarden | Verzend & betalen | Service

Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen uitgevoerd door Suzanna’s Studio.
Suzanna’s Studio is verplicht om de cliënt zowel voor als tijdens de behandeling, op een duidelijke wijze in te lichten over de aard, omvang, kosten en doel van de behandeling. De met de cliënt gesloten behandelingsovereenkomst bevat een inspanningsverplichting van Suzanna’s Studio zal de behandeling naar beste kunnen verrichten maar kan geen resultaten garanderen.

Suzanna’s Studio heeft de cliënt erop gewezen dat na behandeling met de laser, de mogelijkheid van een pigment afwijking bestaat.

Suzanna’s Studio heeft de cliënt erop gewezen dat bij metaal houdende inkt soorten de mogelijkheid bestaat dat deze niet voor 100% verwijderd kunnen worden.

De door ons aan cliënten verstrekte informatie berust op de actuele stand van zaken in de wetenschap. Voor risico’s die tot op de dag van vandaag niet bekend zijn kunnen wij geen verantwoording nemen.

Cliënt zal naar beste weten aan Suzanna’s Studio de inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van de behandeling. Bijvoorbeeld: diabetisch, medicijngebruik, allergie en of andere relevante informatie.

Suzanna’s Studio zal niet verder doordringen tot de privé sfeer van de cliënt dan voor de overeengekomen behandeling noodzakelijk is.

Suzanna’s Studio maakt aantekeningen van de gegevens over de uitgevoerde verrichtingen voor zover dit voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, en registreert deze gegevens zorgvuldig in een dossier. Suzanna’s Studio zal geheimhouding betrachten van de verstrekte gegevens (met uitzondering van die gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard, dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik o.a. statistische doeleinden) en zal naar vermogen zorgdragen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt.

Prijsopgaven en offertes hebben een geldigheidsduur van zes maanden gerekend vanaf de dag van de opgave.

De behandel prijs zoals tussen beide partijen is afgesproken is voor de periode van één jaar. Gerekend vanaf de eerste behandelingsdatum.

Na 5 behandelingen 50% korting ten gevolg kleiner worden van het te behandelde oppervlak

Beëindiging van de behandelingsovereenkomst kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden.

Cliënt is verplicht de behandelingen contant na iedere behandeling te voldoen.

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Alle geschillen die uit de tussen Suzanna’s Studio en de cliënt gesloten behandelovereenkomst voortvloeien, ook die slechts door één der partijen als zodanig worden gezien, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
Er is op gewezen dat ik gedurende de eerste zeven dagen het volgende zal laten: overmatig U.V.-licht, sauna, zwembad, make-up, en het zelf verwijderen van korstjes.
• Alle consequenties voortvloeiend uit deze behandeling zijn voor u eigen risico.
• Wij geven geen geld terug.

Ik heb de volgende informatie ontvangen:
• Nazorg informatie.

Ik heb alle vragen volledig naar waarheid beantwoord. Mij is nadrukkelijk duidelijk gemaakt dat het niet juist of onvolledig beantwoorden van de vragen en het niet naleven van de voorwaarden een nadelige invloed kan hebben op het resultaat van de behandeling.